23@KISI'2021 Opracowania wynikające z wykorzystania algorytmów śledzenia przepływów kierunkowych ruchu pieszego w rejonie pętli Oliwa.

typ projektu: badawczy z wymogiem publikacji

edycja: 2021

liczba studentów w projekcie 1 - 10

kierownik: -


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie w ramach projektu CRUNCH:

1) koncepcji rozmieszczenia kamer wokół pętli tramwajowej w Oliwie w celu zbierania obrazów potrzebnych do algorytmów śledzenia przepływów kierunkowych wraz z propozycją systemu zbierania danych i metodą ich transmisji/ lokalnego przechowywania;

2) analiza i obróbka danych (pozyskiwanych z wielu obrazów) w celu wykorzystywania do dalszych prac badawczych w projekcie CRUNCH, w tym do weryfikacji użytkowania przestrzeni publicznej w wybranej lokalizacji. (w początkowej fazie identyfikacja stanu faktycznego w zakresie ruchu pieszego, obserwacja zmian kierunków przepływu w czasie projektu, zamodelowanie kierunków przepływu na etap II projektu),

Opis metodyki:

W procesie zbierania danych zostaną wykorzystane trzy podstawowe
źródła informacji:


 • Wiedza własna ekspercka;

 • Źródła pierwotne – badania
  literaturowe, konsultacje merytoryczne.

 • Źródła wtórne – dostępne opracowania
  i dane statystyczne oraz dane własne i inne, będące np. w posiadaniu samorządu
  (miasto – platforma danych i PG - ?), organizacji pozarządowych,
  przedsiębiorców i innych instytucji,

Opis opracowania:

Opracowanie będzie obejmowało część tekstową i rysunkową
oraz będzie składało się z następujących części:

 

I. Analiza i diagnoza stanu istniejącego

Analiza zagadnienia z perspektywy własnego
doświadczenia i wiedzy eksperckiej; dostępnych źródeł pierwotnych i wtórnych, w
tym aktualnych opracowań dotyczących hardware systemu i metody transmisji
danych

 

II. Określenie potencjału i ograniczeń w zakresie zbierania obrazów
z systemu kamer, ich lokalnego przechowywania, transmisji i udostępniania z
określonej lokalizacji pętli tramwajowej w Oliwie. Zakłada się, że zbierane
dane będą służyć do opracowania algorytmów śledzenia przepływów kierunkowych, następnie
prowadzenia pomiaru przepływów ruchu pieszego oraz jako dalszy materiał badawczy dla
studentów Politechniki Gdańskiej.

 

Badanie będzie obejmowało w szczególności:

1. Badania analityczne dot. ukierunkowania kamer w
celu zbierania obrazów dla istniejących przepływów ruchu pieszego i wynikowych
w związku z realizacją wejścia na skwer wewnątrz pętli.

2. Badania dotyczące wymagań minimalnych jakości
obrazów z systemu kamer zewnętrznych z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.
Zakłada się, że ekspertyza dotyczy kamer nie służących rozpoznaniu sylwetek
albo twarzy. System kamer jest jedynie zorientowany na zobrazowanie kierunków
ruchu pieszego w ramach węzła integracyjnego  Gdańsk – pętla tramwajowa w Oliwie w różnych
warunkach atmosferycznych i dzienno/nocnych.

3. Badania dotyczące potrzeb i ograniczeń w zakresie zbierania, przechowywania,
transmisji i udostępniania danych.

4. Badania w zakresie możliwości zastosowania odpowiedniej
metody transmisji danych w celu sprawnego i bezkolizyjnego działania systemu
oraz monitorowania/zarządzania pracą systemu.

 

III. Opracowanie ekspertyzy w zakresie koncepcji
rozmieszczenia kamer wokół pętli tramwajowej w Oliwie w formie rysunkowej, w
celu zbierania obrazów potrzebnych do algorytmów śledzenia przepływów
kierunkowych wraz z propozycją systemu zbierania danych i metodą ich transmisji
oraz lokalnego przechowywania

 

IV. Część rysunkowa ekspertyzy

Dotyczy przedstawionej
koncepcji zagospodarowania pętli w Oliwie, związanej z istniejącym
zagospodarowaniem oraz projektowaną realizacją wejścia udostępniającego teren
zielony, ograniczony torami. Proponowane rozmieszczenie systemu kamer powinno
uwzględniać konieczność zbierania danych ze wskazanych kierunków (jak na
załączonym rysunku zagospodarowania terenu) oraz konieczność wykorzystania
istniejących słupów trakcyjnych do instalacji.

Zał. nr 2: Opis wymagań z danej dziedziny:

Do wykonania usługi ekspercko - badawczo poszukujemy wykonawcy dysponującego wiedzą
praktyczną (ekspercką), który powinien łączyć wiedzę teoretyczną dotyczącą zlecanych
zagadnień pod kątem uwarunkowań oraz posiadać doświadczenie praktyczne
związane z tematyką i/lub projektowaniem zlecanych zagadnień oraz
przeprowadzaniem prac analitycznych i/lub badań jakościowych i/lub ilościowych.
W szczególności powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie:

§ Prowadzenia badań teoretycznych i empirycznych dotyczących
dotychczasowych dokonań w obszarze opisanych zagadnień;

§ Opracowania metodologii badań jakościowych i ilościowych w w/w zakresie
wraz z przygotowaniem narzędzia badawczego analiz oraz jego weryfikacji;

§ Opracowania diagnozy stanu istniejącego z perspektywy własnego doświadczenia i wiedzy
eksperckiej oraz dostępnych źródeł pierwotnych i wtórnych;

§ Opracowania ekspertyzy w zakresie zlecanych zagadnień.Zgłaszając się do realizacji projektu przyjmuję do wiadomości, że temat projektu będzie wymagał ode mnie przeniesienia praw majątkowych do wytworzonego utworu/wyników projektu w celu publikacji w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych.

Członkowie zespołu

Plakat

Semestr 1 : Brak plakatu
Semestr 2 : Brak plakatu

Prezentacja / Dokumentacja

Semestr 1 : Brak prezentcji
Semestr 2 : Brak prezentcji