6@KIBI'2022pb AI Tech: Aplikacja do oceny parametrów obrazów histopatologicznych na detekcję limfocytów za pomocą sztucznych sieci neuronowych

typ projektu: aplikacyjny

edycja: 2022pb

liczba studentów w projekcie 3 - 5

kierownik: Agata Polejowska


Celem pracy jest stworzenie bazy danych obrazów histopatologicznych wraz z adnotacjami i oznaczeniami histopatologa wyszukanymi w Internecie oraz stworzenie oprogramowania do zbadania wpływu parametrów obrazu (rozdzielczość przestrzenna, głębia koloru, poziom szumów, itp.) na jakość uczenia sztucznych sieci neuronowych przy detekcji limfocytów.

Zadania do wykonania:
1. Zapoznanie się z podstawami otrzymywania obrazów histopatologicznych i ich interpretacji oraz metodami sztucznych sieci neuronowych w problemach detekcji.
2. Stworzenie bazy danych obrazów histopatologicznych limfocytów i ich oznaczeń w różnych formatach zapisu obrazu.
3. Implementacja bądź adaptacja dostępnej implementacji sieci neuronowej do stworzonej bazy
obrazów limfocytów.
4. Wyznaczenie wpływu parametrów obrazów na jakość treningu sieci neuronowej i detekcję limfocytów za pomocą odpowiednich miar.
5. Analiza i dyskusja uzyskanych wyników.
Literatura:
1. Komputerowa analiza obrazu biomedycznego – Wstęp do morfometrii I patologii ilościowej,
K. W. Zieliński, M. Strzelecki, PWN 2013
2. Enhanced Methods for Lymphocyte Detection and Segmentation on H&E Stained Images using eXclusive Autoencoders, Chao-Hui Huang, Daniel Racoceanu, 2021, EMBC’20 - 42nd Engineering in Medicine and Biology Conference
3. Automatic Lymphocyte Detection in H&E Images with Deep Neural Networks, Jianxu Chen, Chukka Srinivas, 2016, Computer Vision and Pattern Recognition


Temat kierowany wyłącznie do studentów specjalności AI Tech: uczenie maszynowe lub sztuczna inteligencja.

Zgłaszając się do realizacji projektu wykonawca przyjmuje do wiadomości, że temat projektu będzie wymagał przeniesienia praw majątkowych do wytworzonego utworu/wyników projektu w celu publikacji w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych.


Członkowie zespołu

Agata Polejowska
Milena Sobotka
Michał Kalinowski
Marcin Kordowski

Prezentacja / Dokumentacja

Semestr 1
Semestr 2