Projekt badawczy – założenia


Projekt studencki realizowany w ramach przedmiotu Projekt badawczy ma na celu przygotowanie studentów do przyszłej pracy w zespole badawczym oraz nauczenia terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z ustalonego harmonogramu. W ramach przedmiotu Projekt badawczy przewidywana jest realizacja projektów badawczych, tematy których formułują dowolni klienci, jak też projektów aplikacyjnych oraz aplikacyjno-badawczych, tematy których mogą formułować klienci zewnętrzni.

Celem projektu badawczego jest przeprowadzenie procesu, w ramach którego Student bądź Studenci zweryfikują zadaną przez Klienta hipotezę badawczą. Projekt może wymagać do tego celu wykonania produktu np. aplikacji, urządzenia oraz przeprowadzenia odpowiednich badań, analizy wyników etc. W przypadku, gdy Uczelnia/Klient udostępniać będzie informacje poufne (w tym dane) wymagane będzie podpisanie przez Studentów zobowiązania do zachowania w poufności przekazanych informacji.

Obowiązkowym wynikiem projektu badawczego dla projektów z hipotezą badawczą jest raport w formie publikacji sformatowany zgodnie z szablonem IEEE, przygotowany w języku angielskim. Dla projektów aplikacyjnych dopuszcza się również raport w formie zgłoszenia (wniosku) patentowego.

Realizacja projektu badawczego udokumentowana jest w systemie elektronicznym SPG poprzez:

  1. Zdefiniowanie tematu oraz hipotezy badawczej.
  2. Zdefiniowanie harmonogramu poprzez określenie etapów wraz z datami kontrolnymi. Etapy powinny odpowiadać zadaniom prowadzącym do weryfikacji hipotezy badawczej np.: zebranie danych, przygotowanie/normalizacja/obróbka danych, projekt algorytmu/rozwiązania, implementacja rozwiązania, przeprowadzenie eksperymentów, analiza wyników, weryfikacja hipotezy na bazie uzyskanych rezultatów, publikacja/raport.
  3. Raporty cząstkowe dokumentujące osiągnięcie etapów z harmonogramu.
  4. Opracowanie plakatu (w języku polskim i angielskim) po I i II semestrze informującym o wykonawcach, podstawowych zadaniach i osiągniętych rezultatach
  5. Opracowanie raportu w formie publikacji wg szablonu (IEEE, Elsevier) w języku angielskim lub raportu w postaci zgłoszenia(wniosku) patentowego.

W przypadku, gdy projekt kończy się wynikiem, który może być wykorzystany w dalszych pracach badawczych katedry (w tym także np. aplikacją, która posłużyła do badań, weryfikacji hipotezy) oraz gdy Uczelnia i Student wyrażą taką wolę zawierana jest umowa o przeniesieniu praw majątkowych do wyników, które zostały uzyskane (pod koniec realizacji projektu badawczego).